Kempingai Lietuvoje img Svetainės medis
Klauskite   |   DUK   |   Kontaktai
 
LIETUVIŲENGLISHDEUTSCHРУССКИЙNEDERLANDSPOLSKIITALIANOESPAÑOLFRANCAISLATVIEŠUSUOMISVENSKADANSKNORSKČESKÝ
Filtras
Kempingo kategorija
Kempingo vieta
Regionas
Artimiausias miestas
img    

img
Praktinė informacija
print

Parsisiųsti įstatus (doc failas)

LIETUVOS KEMPINGŲ ASOCIACIJA

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS


1. Lietuvos kempingų asociacija (toliau – asociacija) yra asociacija, kuri yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Asociacija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
3. Asociacija gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
4. Asociacijos buveinė: Slėnio g. 1, Trakai.
5. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.
6. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. VEIKLOS TIKSLAI

7. Asociacijos veiklos tikslai yra šie:
7.1. kurti ir vystyti Lietuvoje turizmo, kempingų ir karavanų industriją ir infrastruktūrą;
7.2. užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su užsienio turistinėmis, kempingų ir karavanų organizacijomis;
7.3. kelti turistų aptarnavimo lygį ir kultūrą;
7.4. gilinti dirbančiųjų turizmo, kempingų ir karavanų industrijoje profesines žinias;
7.5. reklamuoti turizmo, kempingų ir karavanų galimybes užsienyje;
7.6. ginti narių teises ir interesus valstybės valdymo institucijose;
7.7. palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystant vidaus ir užsienio turizmą, kempingų ir karavanų judėjimą;
7.8. siekti tapti analogiškų tarptautinių organizacijų nariais;
7.9. vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą,
7.10. skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, stiprinti jų organizuotumą;
7.11. teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
8. Veiklos sritys:
8.1. rengia specialistų konferencijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;
8.2. ruošia ir teikia pasiūlymus ir, esant reikalui, dalyvauja sprendžiant ūkio šakų, besisiejančių su turizmo, kempingų ir karavanų industrijos infrastruktūros kūrimu, problemas;
8.3. leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus moksline – technine, turistine bei asociacijos veiklos tematika, skelbia konjunktūrines apžvalgas;
8.4.
8.5. raštu, žodžiu, ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, paslaugas bei produktus, propaguoja tikslus;
8.6. steigia nuolatines bei laikinas specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes aktualiems klausimams spręsti;
8.7. perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja;
8.8. samdo asmenis numatytai veiklai vykdyti;
8.9. jungiasi į organizacijų sąjungas;
8.10. gauna lėšų, labdaros bei paramos ar kitokio turto iš fizinių bei juridinių asmenų; fondų.
9. Asociacijos veiklos objektas:
9.1. viešbučiai, kempingai, jaunimo nakvynės namai, turistinės stovyklos, stovyklavietės,
įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams, poilsio namai, vaikų poilsio stovyklos,
aprūpinimas kita laikinąja buveine, restoranai, barai, valgyklos, pagaminto valgio
tiekimas, kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, turistų gidų veikla, kitos turistams
teikiamos paslaugos, nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas, nuoma, automobilių,
kitos įrangos bei kitokių masinų ir įrenginių bei reikmenų nuoma, reklama, fizinės
gerovės užtikrinimo, pramoginė, kultūrinė ir poilsio organizavimo veikla, automobilių
stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla, taip pat prekyba, gamyba, paslaugos ir kita ūkinė-
komercinė įstatymų nedraudžiama veikla, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos
tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
10. Asociacijos finansiniai metai- kalendoriniai metai.

III. NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA

11. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys turizmo veikla ar kitaip susiję su turizmo industrija.
12. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
13. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti asociacijos nariu asociacijos prezidentui. Prezidentas perduoda prašymą svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje. Prašymas patenkinamas paprasta tarybos narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti šį tarybos sprendimą asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
14. Nariu tampama gavus raštišką tarybos pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.

IV. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE PASIBAIGIMAS

15. Narystė asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:
15.1. išstojus iš asociacijos;
15.2. nariui nesilaikius asociacijos įstatų.
16. Narystės pasibaigimo asociacijoje tvarka:
16.1. nariai, norintys išstoti iš asociacijos, raštu informuoja apie tai asociacijos prezidentą;
16.2. dėl tolesnės narių, nesilaikančių asociacijos įstatų, narystės asociacijoje, sprendžia asociacijos taryba priimdama sprendimą paprasta balsų dauguma. Tarybos sprendimas gali būti apskundžiamas visuotiniame narių susirinkime.
17. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami.

V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
18. Asociacijos narių pareigos:
18.1. laikytis asociacijos įstatų;
18.2. vykdyti asociacijos organų sprendimus;
18.3. mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį ;
18.4. tausoti ir tikslingai naudoti asociacijos turtą.
19. Asociacijos nariai turi teisę:
19.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;


19.2. rinkti ir būti išrinktiems į asociacijos valdymo organus;
19.3. teikti pasiūlymus asociacijos veiklai gerinti;
19.4. gauti informaciją apie visus asociacijos renginius ir juose dalyvauti;
19.5. nustatyta tvarka naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
19.6. gauti informaciją apie asociacijos finansinę – ūkinę veiklą;
19.7. pareikšti nepasitikėjimą asociacijos valdymo organais;
19.8. išstoti iš asociacijos apie tai raštu pranešus tarybai;
19.9. kitas teises, kurios neprieštarauja asociacijos įstatams.

VI. ASOCIACIJOS VALDYMAS

20. Aukščiausias asociacijos organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.
21. Kolegialus asociacijos valdymo organas – taryba.
22. Vienasmenis asociacijos valdymo organas – prezidentas

VII. ASOCIACIJOS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

23. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas (toliau- susirinkimas):
23.1. keičia asociacijos įstatus,
23.2. priima sprendimą dėl asociacijos likvidavimo;
23.3. nustato asociacijos tarybos narių skaičių, renka ir atšaukia tarybos narius, asociacijos prezidentą, kuris kartu yra ir tarybos pirmininkas;
23.4. gali atšaukti valdymo organo nutarimus;
23.5. iškilus nesutarimams priima sprendimą dėl institucijos priėmimo į asociaciją ar jo pašalinimo iš asociacijos narių;
23.6. tvirtina asociacijos veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, asociacijos veiklos ataskaitą;
23.7. priima sprendimą dėl įstaigos audito ir renka audito įmonę arba fizinį asmenį turintį liceciją alikti auditą;
23.8. svarsto ir tvirtina prezidento ataskaitas;
23.9. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
23.10. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
23.11. svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja asociacijos įstatams.
24. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
25. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus 23.1. ir 23.2. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
26. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
27. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti asociacijos taryba paprasta balsų dauguma, prezidentas, 1/3 balso teisę turinčių narių bendru sprendimu.
28. Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.
29. Susirinkimas yra teisėtas, jei asociacijos nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę, pasirašytinai, ir, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.

VIII. TARYBA

30. Asociacijos taryba ( toliau - taryba ) yra kolegialus asociacijos valdymo organas.
31. Tarybos narių skaičių nustato susirinkimas.Taryba iš savo narių tarpo renka tarybos pirmininką, kuris vadovauja jos veiklai.
32. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia tarybos pirmininko balsas.
33. Taryba renkama 3 metų laikotarpiui.
34. Taryba:
34.1. vykdo susirinkimo sprendimus ir tvirtina tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
34.2. svarsto asociacijos narystės klausimus;
34.3. disponuoja asociacijos turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;
34.4. rengia asociacijos planus ir kitus dokumentus susijusius su asociacijos veikla;
34.5. sušaukia susirinkimą;
34.6. priima sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
34.7. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams.
35. Taryba gali būti atstatydinta jei paprasta asociacijos narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas.

IX. PREZIDENTAS

36. Asociacijos prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui.
37. Asociacijos prezidentas:
37.1. atstovauja asociacijai santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip
pat sudaro sandorius asociacijos vardu;
37.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
37.3. vadovauja tarybai ir organizuoja tarybos sprendimų vykdymą;
37.4. ne vėliau kaip likus 7 d. iki susirinkimo parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
37.5. privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;
37.6. skelbia viešą informaciją;
37.7. atlieka kitus susirinkimo ir tarybos jam pavestus darbus.
38. Prezidentas gali būti atstatydintas, jei 2/3 tarybos narių jam pareiškiamas nepasitikėjimas arba paprasta asociacijos narių dauguma jam pareiškiamas nepasitikėjimas.

X. VICEPREZIDENTAS

39. Asociacijos viceprezidentą renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotrapiui.
40. Asociacijos prezidentas:
40.1. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
40.2. tvarko narių sąrašą;
40.3. atlieka kitus susirinkimo ir tarybos jam pavestus darbus.
41.Viceprezidentas gali būti atstatydintas, jei 2/3 tarybos narių jam pareiškiamas nepasitikėjimas arba paprasta asociacijos narių dauguma jam pareiškiamas nepasitikėjimas.
42.Asociacijos prezidentui susirgus, išvykus ar susiklosčius kitoms aplinkybėms raštiškai įpareigoja viceprezidentą atlikti prezidento pareigas.
43.Viceprezidentas laikinai einantis prezidento pareigas atlieka visas funkcijas, kurios yra pavestos asociacijos prezidentui.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

44. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes tarybos nutarimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

45. Asociacijos įstatus keičia susirinkimas 2/3 dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.
46. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas asociacijos narys.
47. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos prezidentas.
48. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, įstatymų numatyta tvarka.

XIII. VIEŠI PRANEŠIMAI

49. Asociacijos pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami respublikiniame dienraštyje “Lietuvos rytas”.
50. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija sudaro sąlygas susipažinti su vieša informacija apie asociacijos veiklą asociacijos buveinėje, pagal susirinkimo patvirtintas dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos taisykles.
51. Susirinkimo, tarybos sprendimų, pranešimai apie asociacijos veiklą gali būti skelbiami vietinėje spaudoje, internete, skelbimų lentose viešose vietose.


XIV. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

52. Asociacijos lėšas sudaro:
52.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
52.2. parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
52.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;
52.4. lėšos už asociacijos organizuotus renginius, gautos iš ūkinės veiklos;
52.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
53. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas asociacijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
54. Asociacijos lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas asociacijos nariams ir (ar) valdymo organų nariams.
55. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką atskiru dokumentu patvirtina visuotinis narių susirinkimas.
56. Asociacijos veiklą tikrina nepriklausomas ekspertas.
57. Asociacijos prezidentas 37.4 punkte nustatyta tvarka teikia susirinkimui tvirtinti asociacijos veiklos ataskaitą.

XV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

58. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
59. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti asociaciją kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta tvarka.


Lietuvos kempingų asociacijos
Prezidentas Vygantas Lazauskas

   Atgal
 
© "Lietuvos kempingų asociacija"

Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių tinklapių kūrimas www.proweb.lt web dizainas
Klauskite   |   DUK   |   Kontaktai Top